Kannattavuutta mitataan tulojen ja menojen erotuksena. Kun tulot ovat menoja suuremmat, yritystoiminta on kannattavaa. Tuloslaskelman voitto kertoo tilikausittaisen tuloksen eli tulojen ja menojen erotuksen.

Pidemmällä aikavälillä yrityksen kannattavuutta seurataan taseesta, jossa keskeinen mittari on oman pääoman määrä. Omaan pääomaan kuuluvat yritykseen sijoitettu pääoma, rahastot ja tilikausien aikana kertyneet voittovarat. Positiivinen oma pääoma kertoo, että yrityksen toiminta on ollut kannattavaa. Negatiivinen oma pääoma kertoo huonosta kannattavuudesta ja tilanne täytyy korjata, jotta yritystoiminta saadaan kestävälle pohjalle. Jos yrittäjä uskoo liikeideaansa, yritykseen voi olla järkevää sijoittaa ulkopuolisia varoja oman pääoman kuntoon laittamiseksi. Keskeistä kuitenkin on, että varsinainen liiketoiminta saadaan tuottamaan tuloja menoja enemmän. Tähän pyritään tehokkuutta parantamalla ts. lisäämällä tuloja ja pienentämällä menoja. Kun oma pääoma on riittävän suuri, yritys kestää myös tappiollisia vuosia. Pitkällä aikavälillä tulojen on kuitenkin aina oltava menoja suuremmat.

Kannattavuutta on hyvä seurata tilikauden aikana useilla eri mittareilla. Sisäiset tuotekohtaiset katetuottolaskelmat paljastavat helposti kannattavat ja kannattamattomat tuotteet. Erilaisilla tunnusluvuilla esim. omavaraisuusasteella ja pääoman tuottoprosentilla oman yrityksen kannattavuutta voidaan verrata toimialan keskimääräisiin lukuihin. Yrittäjällä on useimmiten paras tuntuma siitä, missä yrityksessä mennään. Kannattavuuden seurannassa kannattaa hyödyntää myös ajantasaista kirjanpitoa ja asiantuntevaa yritystoimintaa ymmärtävää kirjanpitäjää.