Oikeudellisen tiedon määrä kasvaa ja muuttuu jatkuvasti. Juristi kuluttaa noin 30% työajastaan tiedonhakuun käymällä läpi jopa tuhansia sivuja erilaisia oikeuslähteitä löytääkseen käsillä olevaan tilanteeseen sopivan ratkaisun. Mahdollisuus tehokkaaseen, mutta samalla kattavaan oikeudelliseen tutkimukseen onkin olennaisen tärkeä asia oikeustieteen parissa työskenteleville, kun asiakkaita halutaan palvella onnistuneesti myös tulevaisuudessa. Tällöin voi olla kannattavaa antaa tekoälyn etsiä työn alla olevaan tapaukseen soveltuvat lait ja olennaiset oikeustapaukset nopeammin ja kattavammin. Tällainen tekoäly on esimerkiksi virtuaalilakimies ROSS (http://www.rossintelligence.com/), joka tuntien sijaan antaa minuuteissa vastauksen juristin esittämään oikeudelliseen kysymykseen etsimällä kysymyksen kannalta keskeiset faktat ja ratkaisut. ROSS on myös ajantasalla uusimmista muutoksista oikeusjärjestyksessä ja erityisesti liittyen kulloinkin käsillä olevaan tapaukseen.

Tiedonhaun lisäksi tekoälyä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi jatkuvasti automatisoituvassa asiakirjojen laadinnassa. Tällöin esimerkiksi sopimus voidaan laatia tekoälyn tekemän haastattelun perusteella. Tekoäly voi muuntaa sopimustekstin joko tavallisen ihmisen ymmärrettäväksi tai koneelliseen muotoon, jolloin yhtiöiden omat toiminnanohjausjärjestelmät osaavat lukea ja huomioida sopimuksen ja tätä kautta minimoida esimerkiksi sopimusrikkomusten riskejä.

Tekoälyllä on siis korvattavissa ainakin suuri osa juristien ja lakimiesharjoittelijoiden tekemistä rutiinitöistä – esimerkiksi tiedonhausta ja asiakirjojen laatimisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa juristeille vapautuu enemmän resursseja esimerkiksi ajatustyöhön, johon tekoäly ei ainakaan vielä toistaiseksi kykene. Kun tekoäly etsii tapaukseen soveltuvan säännön, jää juristin tehtäväksi selvittää, mikä on paras mahdollinen ratkaisu käsillä olevaan tapaukseen kaikki faktiset, ja myös tunnepohjaiset seikat huomoiden. Tällöin juristin työssä korostuu ennestään kokemus, ammattitaito ja uskallus tehdä ratkaisuja. Nuoret lakimiehet sen sijaan joutuvat osoittamaan tarpeellisuutensa työnantajalle muutoin kuin rutiinitöiden tekemisen kautta. Oma ennakoiva ajattelu, luovuus ja rohkeus korostuvat.